آرشیو برچسب های: مخزن عمودی

مخازن ۳۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن ۳۰۰۰۰

مخزن ایستاده و خوابیده پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن مازندران

مخازن عمودی و افقی

مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی

مخازن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن ۵۰۰ افقی

مخازن پلی اتیلن قیفی

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن قیفی

مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی

پلی اتیلن مازندران

مخزن ۵۰۰۰ عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری

پلی اتیلن ماندران ، مهندس خدابنده

مخزن ۲۰۰۰ افقی

مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی

پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن ۳۰۰۰ عمودی

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن مازندران

مخزن پلی اتیلن مازندران

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری

مخزن ۳۰۰۰۰ لیتری

مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخزن سی هزار لیتری

مخزن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

اولین سازنده ی مخازن پلی اتیلن