کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن بخش دوم

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

پلی اتیلن مازندران

انواع مخازن عمودی تک لایه و سه لایه

در احجام

۵۰ لیتری تا ۲۰۰۰۰ لیتری

 

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن پلی اتیلن عمودی
کاتالوگ مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران