مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

کاتالوگ مخازن افقی بیضی

پلی اتیلن مازندران

مخـازن افـقی بیضی

تـک لایه و سـه لایه

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن آب-کاتالوگ مخازن افقی بیضی

کاتالوگ مخازن افقی بیضی