کاتالوگ بانکه های پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

پلی اتیلن مازندران

کاتالوگ بانکه های ریسندگی و نساجی

قابل استفاده به عنوان وان و مخازن دهان گشاد

 

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده بانکه نساجی
کاتالوگ بانکه های پلی اتیلن مازندران