مزایای مخازن پشت نیسانی

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

پـلی اتیـلن مـازندران

مخازن پشت نیسانی

 

مزایای مخازن پشت نیسانی

 

سهولت در حمل و نقل و جابجایی

قابل استفتده در ماشین های تک سوز و دو گانه

قابل استفاده جهت حمل ماهی زنده از حیث دارا بودن درب در کنار مخزن

قابلیت حمل و جابجایی انواع مایعات ،

آب شرب بهداشتی ، آب ساختمانی ، مواد سوختی ، اسید و مواد شیمیایی ، شیر و لبنیات و …

 

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده مخزن پشت نیسانی
مخزن پشت نیسانی 2000 لیتری پلی اتیلن