مخازن پلی اتیلن باید بر روی سطح یکپارچه نصب شوند

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

مخزن آب مرغداری

مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده  مخزن پلی اتیلن

واحد مهندسی و توسعه فروش

مخـازن پـلی اتیـلن مـازنـدران

آماده ی ارائه مشاوره در خصوص انتخاب و نصب و بهره برداری صحیح

از مخازن و منابع و محصولات پلی اتیلنی می باشد