مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده

مخازن حجیم پلی اتیلن

پلی اتیلن مازندران

 

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن-مخازن حجیم پلی اتیلن

مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری

مخازن حجیم پلی اتیلن

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری

مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری

مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری