زوک پلی اتیلن مازندران

مخازن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

انواع زوک پلی اتیلن

 

زوک 100 لیتری پلی اتیلن

قطر 52 سانتی متر

ارتفاع 100 سانتی متر

زوک 150 لیتری پلی اتیلن

قطر 52 سانتی متر

ارتفاع 128 سانتی متر

زوک 450 لیتری پلی اتیلن

قطر 90 سانتی متر

ارتفاع 110 سانتی متر